Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior

                                                                 ANUNŢ

Secretariatul de Stat pentru Culte organizează la sediul său din Bucureşti, sectorul 2, strada
Nicolae Filipescu nr. 40 la data de 3 iunie 2019, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de
execuţie vacante, astfel :
 Consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Economic, Resurse Umane şi
Administrativ
Condiţii de participare pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad
profesional superior sunt:
Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată.
Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea administraţie publică;
-minimum 7 ani vechime în specialitate;
-cunoştinţe de operare PC – program Microsoft Office specialist – Excel 2007 Level 2 – nivel
avansat dovedit cu documente (diplome, certificate, atestate)
Perioada de depunere dosare este 2 – 21 mai 2019
Proba scrisă va avea loc la sediul său din Bucureşti, sectorul 2, strada Nicolae Filipescu nr.
40 în data de 3 iunie 2019, orele 10,00 iar interviul va avea loc în data de 5 iunie 2019 orele
13,00.
Dosarele de înscriere vor conţine obligatoriu documentele prevăzute la art.49 lit. a) – j) din
Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici.
Bibliografia de concurs, precum şi informaţii suplimentare, se pot obţine de la Serviciul
Economic, Resurse Umane şi Administrativ din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte din
Bucureşti, sectorul 2, str. Nicolae Filipescu nr.40, telefon 0730.642.321.
Secretar comisie concurs, Mariela Mihăilă
Afisat, azi 2.05.2019 orele 9

Atribuţiile postului:
1. Realizează, cu ajutorul aplicației informatice ProSys – A.L.O.P., contabilitatea
angajamentelor legale şi bugetare, încheiate de Secretariatul de Stat pentru Culte pentru
îndeplinirea atribuţiilor specifice domeniului de activitate, cu ajutorul conturilor în afara
bilanţului, efectuând cronologic şi sistematic contabilizarea acestor operaţiuni, ţinând seama de
sursele de finanţare şi indicatorii privind clasificația economică a cheltuielilor finanţele publice.
2.  Verifică, atât din punctul de vedere al formei şi conținutului acestora cât și din punctul de
vedere al încadrării în prevederile bugetare anuale și trimestriale, toate documentele justificative
în care sunt consemnate operaţiuni patrimoniale referitoare la angajamentele legale şi bugetare,
încheiate de Secretariatul de Stat pentru Culte pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice
domeniului de activitate, ce-i sunt înaintate în vederea înregistrării în baza de date a aplicației
informatice privind A.L.O.P.
3. Înregistrează în baza de date, cu ajutorul aplicației informatice ProSys – A.L.O.P.,
„Propunerea de angajare a unei cheltuieli”, „Angajamentele legale” , „Angajamentele bugetare”
şi „Ordonanţarea de plată” pe baza documentelor justificative (contracte, ordine de deplasare
externe, note de fundamentare, inclusiv documentele care atestă livrarea bunurilor, executarea
lucrărilor executate şi prestarea serviciilor, din care reies obligaţii de plată certe).
4.   Actualizează în aplicația informatică ProSys – A.L.O.P. bugetul Secretariatului de Stat
pentru Culte, în baza filei de buget aprobate de către S.G.G., bugetul Secretariatului de Stat
pentru Culte cu toate influenţele intervenite, respectiv virări de credite, rectificări bugetare,
suplimentări din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.
5. Participă la întocmirea, la termenele prevăzute de reglementările legale în vigoare, Anexa nr.
7 – Contul de execuţie a bugetului Instituţiilor publice– Cheltuieli.
6. Urmăreşte lunar execuţia bugetare a instituţiei pe capitole, titluri de cheltuieli și articole
bugetare (conform indicatorilor privind clasificația economică a cheltuielilor finanţele publice).
7. Participă lunar la elaborarea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare se depun
în sistemul naţional de raportare –Forexebug, după cum urmează: cont de execuţie non-trezor,
balanţa de verificare și anexa 30 – plăţi restante si situaţia numărului de posturi.
8. Participă trimestrial la elaborarea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare se
depun în sistemul naţional de raportare –Forexebug.
9. Verifică lunar deconturile justificative ale sumelor reprezentând sprijin salarial acordat
unităţilor centrale de cult –Alte Culte şi instituţiilor de învăţământ neintegrate în învăţământul
de stat ale cultelor religioase, care îşi desfăşoară activitatea în ţară, aparţinând cultelor religioase
recunoscute potrivit Legii nr.489/2006.
10. Supervizează lunar deconturile justificative ale sumelor reprezentând sprijin salarial acordat
unităţilor centrale de cult ale cultelor religioase, care îşi desfăşoară activitatea în afara ţării,
aparţinând cultelor religioase recunoscute potrivit Legii nr.489/2006.

11. Supervizează lunar deconturile justificative ale sumelor reprezentând sprijin salarial acordat
unităţilor centrale de cult-BOR din ţară, aparţinând cultelor religioase recunoscute potrivit Legii
nr.489/2006.
12. Participă lunar la întocmirea situaţiei centralizate a justificării sumelor reprezentând sprijin
salarial acordat unităţilor centrale de cult şi instituţiilor de învăţământ neintegrate în
învăţământul de stat ale cultelor religioase, aparţinând cultelor religioase recunoscute potrivit
Legii nr.489/2006.
13. Îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, prin dispoziţia secretarului
de stat.

Bibliografie:
 H.G. nr.44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte,
cu modificările şi completările ulterioare
 Constituţia României, republicată
 Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată
 Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare (Capitolul III- Culte)
 O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată
 H.G.nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, republicată
 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată
 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
 Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările
ulterioare
 Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolele I
– VI)