Comunicat de presă cu privire la facilitățile fiscale de care beneficiază cultele și asociațiile religioase prin noul Cod Fiscal

Prin Codul Fiscal din anul 2015 (Legea nr. 227/2015) s-au armonizat prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor cu prevederile referitoare la cultele religioase în ceea ce privește Codul Fiscal. Astfel, prin art. 456 litera d) și 464 alin. (1) litera d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, asociaţiile religioase beneficiazăde facilităţi fiscale legate de activitatea religioasă.

De altfel,introducerea asociațiilor religioase alături de cultele religioase recunoscute din România la capitolul Scutiri de impozit din Legea nr. 227/2015, prin corelarea actelor normative mai sus menționate, reprezintă singura noutate în ceea ce privește structurile religioase cu personalitate juridică recunoscute din România, față de Codul Fiscal din anul 2003 (Legea nr 571/2003).

Faţă de prevederile vechiului Cod Fiscal din anul 2003, prin articolul 464 alin. (1) litera d) din noul Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015) este extinsă impozitarea şi asupra terenurilor folosite de către culte și asociații religioase pentru activități economice. În Codul Fiscal din 2003 (Legea nr. 571/2003), potrivit prevederilor art. 257,  era scutit de plata impozitului „orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu personalitate juridică”.

Pentru
o înțelegere cât mai corectă a situației prezentate mai sus, vă prezentăm comparativ, în tabelul de mai jos, prevederile referitoare la culte din Legea nr. 571/2003 cu cele referitoare la culte și asociații religioase din Legea nr. 227/2015.

Nr. Crt.

Prevederile
referitoare la cultele din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Prevederile
referitoare la cultele și asociațiile religioase din Legea nr.
227/2015  privind Codul fiscal

1.

ART.
15 –    Scutiri

(1)   Sunt
scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:

 

 

…………………………………………………

f) cultele religioase, pentru: venituri obţinute din producerea
şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare
activităţii de cult, potrivit legii, venituri obţinute din
chirii, alte venituri obţinute din activităţi economice,
venituri din despăgubiri în formă bănească, obţinute
ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind
reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiţia ca sumele
respective să fie utilizate, în anul curent şi/sau în anii
următori, pentru întreţinerea şi funcţionarea
unităţilor de cult, pentru lucrări de construcţie, de
reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi
a clădirilor ecleziastice, pentru învăţământ, pentru
furnizarea, în nume propriu şi/sau în parteneriat, de servicii sociale,
acreditate în condiţiile legii, pentru acţiuni specifice şi
alte activităţi nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind
libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.

ART. 15 –  Reguli
speciale de impozitare

    (1) În cazul următoarelor persoane
juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri
neimpozabile următoarele tipuri de venituri:

………………………………………………….

a) pentru cultele religioase,
veniturile obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor
şi produselor necesare activităţii de cult, potrivit legii,
veniturile obţinute din chirii, veniturile obţinute din cedarea/înstrăinarea
activelor corporale, alte venituri obţinute din activităţi
economice sau de natura celor prevăzute la alin. (2), veniturile din
despăgubiri, în formă bănească, obţinute ca urmare a
măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea
dreptului de proprietate, cu condiţia ca sumele respective să fie
utilizate, în anul curent şi/sau în anii următori, pentru
întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult,
pentru lucrări de construcţie, de reparaţie şi de consolidare
a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice, pentru
învăţământ, pentru furnizarea, în nume propriu şi/sau în
parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condiţiile legii, pentru
acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit ale
cultelor religioase, potrivit Legii
nr. 489/2006
privind libertatea religioasă şi regimul
general al cultelor, republicată;

2.

ART. 250

    Scutiri

(1)
Clădirile
pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după
cum urmează:

…………………………………………………….

3.
clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de
cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România
şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor
care sunt folosite pentru activităţi economice;

…………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

12. clădirile retrocedate
potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

ART.
456

    Scutiri

(1)    Nu se
datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

(2)     

(3)     

(4)    …………………………………………………..

 d) clădirile care, prin
destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând
cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase,
precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia
încăperilor folosite pentru activităţi economice;

 

 

 

 

(2) Consiliile locale pot hotărî să
acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate
pentru următoarele clădiri:

f)
clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin (10) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
imobile care au aparținut cultelor religioase din România,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de
interes public;

 

3

ART. 257

    Scutiri


Impozitul pe teren nu se datorează pentru:

 

  b) orice teren al unui cult religios
recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu
personalitate juridică;

 

Art.
464

Scutiri

(1)   Nu se
datorează impozit/taxă pe teren:

 

d) terenurile aparținând cultelor
religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum
și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor
folosite pentru activități economice;

 

4

ART. 296^3

    Contribuabilii
sistemelor de asigurări sociale

    Contribuabilii sistemelor
de asigurări sociale sunt, după caz:

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….

8.
Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau
din alte surse;

 

ART. 153

    Contribuabilii/Plătitorii de
venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate:

(1)
Următoarele persoane au calitatea
de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări
sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi
ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România
este parte, după caz:

 

……………………………………………..

  n) Secretariatul de Stat pentru Culte,
pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu
realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;

 

 

 

Biroul de
presă al Secretariatului de Stat pentru Culte

                         Cezar
Păvălașcu
Π