Hotararea 1273

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

(1) Se aprobă Programul naţional “Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii”, bazat pe parteneriatul dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi cele ale administraţiei publice locale.

(2) Programul naţional prevăzut la alin. (1) cuprinde acţiuni privind:

a) realizarea parteneriatului culte religioase – administraţie publică, pentru derularea în comun a programelor de asistenţă socială şi combatere a sărăciei;

b) reabilitarea şi consolidarea clădirilor lăcaşurilor de cult;

c) restaurarea picturilor din lăcaşurile de cult;

d) construirea unor lăcaşuri de cult;

e) realizarea de instalaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

ART. 2

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor elabora proiecte cuprinzând acţiuni dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (2), care vor fi aprobate de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, ca anexe la bugetele locale.

(2) Proiectele prevăzute la alin. (1) se vor finanţa de la bugetul de stat şi din bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

ART. 3

Ministerul Culturii şi Cultelor este organul administraţiei publice centrale care va coordona realizarea Programului naţional “Lăcaşurile de cult – centre spirituale ale comunităţii”.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu