Despre

Secretariatul de Stat pentru Culte

este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Primului-Ministru, prin cancelaria acestuia.

Care sunt obiectivele Secretariatului de Stat pentru Culte?

Asigură respectarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale consacrate de Constituţia României şi de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, precum şi de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în ceea ce priveşte libertatea conştiinţei şi a credinţelor religioase. Dezvoltă parteneriatul dintre autorităţile publice centrale şi locale şi cultele recunoscute de lege, în domeniile social, cultural şi educaţional. În această privință, Secretariatul de Stat pentru Culte se conduce după principiul fundamental conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome şi egale în faţa autorităţilor statului.

Cine conduce instituția?

Întrucât face parte din Guvernul României, Secretariatul de Stat pentru Culte este o instituție politică, condusă de un secretar de stat numit prin decizie a Primului-Ministru. Secretarul de stat dispune de propriul cabinet și este sprijinit în activitatea sa de un director de direcție (Direcția Relații Culte) și de doi șefi de serviciu (Serviciul Asistență, Învățământ, respectiv Serviciul Economic, Resurse Umane și Administrativ).

Care sunt sursele sale de finanțare?

Secretariatul de Stat pentru Culte este finanțat de la bugetul de stat, din bugetul Secretariatului General al Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este ordonator terțiar de credite.

Ce atribuții are Secretariatul de Stat pentru Culte?

Conform Hotărârii de Guvern nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte cu modificările și completările ulterioare, acesta are următoarele atribuții:

  • elaborarea și aplicarea de politici publice;
  • administrarea relațiilor instituționale dintre culte, asociații religioase și stat, medierea relațiilor dintre acestea;
  • supervizează respectarea libertății religioase, monitorizează aplicarea actelor normative interne şi internaţionale privind respectarea libertăţii religioase;
  • elaborează documentație și emite acte administrative pentru acordarea și revocarea calității de cult/asociație religioasă;
  • ține evidența personalului implicat în activitatea cultelor sau asociațiilor religioase;
  • se implică în organizarea învățământului religios;
  • acționează pentru dezvoltarea parteneriatului social dintre stat și culte;
  • administrează principalele forme de sprijin financiar de la bugetul de stat către culte și verifică modul de utilizare a acestor fonduri;
  • reprezintă statul român pe plan internațional în problemele care privesc direct libertatea religioasă și regimul general al cultelor;
  • organizează și desfășoară activități de documentare-cercetare în domeniul vieții religioase.

Secretariatul de Stat pentru Culte este principala instituție a statului care gestionează relațiile dintre stat și entitățile religioase (cultele religioase recunoscute și asociațiile religioase) din România.

Este principala instituție a statului care oferă expertiză în domeniul vieții religioase și care participă direct la elaborarea și aplicarea politicilor publice privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.