Documente necesare în vederea obţinerii vizei pe certificatele de botez şi certificatele de căsătorie

Dosarul de solicitare a vizei trebuie să conţină următoarele acte:

1.           Cererea de vizare. Cererea poate fi depusă de către:

      a)      titularul actului;

      b)      altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocaţială;

      c)     o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens;

  Cererea(vezi anexa)  trebuie să cuprindă următoarele date:

a)      datele de identificare ale solicitantului;

b)      calitatea;

c)      domiciliul;

d)     numărul de telefon sau adresa de email;

e)      actul de identitate cu serie şi număr;

f)       tipul actului supus avizării;

g)      statul în care urmează a fi folosit actul pentru care se solicită eliberarea vizei;

h)      data completării;

i)        semnătura.

Cererea depusă se poate referi la un singur titular şi un singur stat. În alte cazuri, vor fi completate mai multe cereri.

      În cazul în care solicitantul nu este titularul actului pentru care se solicită eliberarea vizei, acesta trebuie să prezinte, după caz, şi următoarele:

a)  actul de identitate (original şi xerocopie);

b) documente care atestă relaţia celui ce depune cererea cu solicitantul, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate prezentat (original şi xerocopie);

c) procură notarială, împuternicire avocaţială sau delegaţie.

În sensul prezentelor instrucţiuni, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

În lipsa actului de identitate emis de autorităţile române, solicitantul poate prezenta un document similar, emis de autorităţi publice din statul în care are domiciliul sau reşedinţa, ori paşaportul.

2.           actul pentru care se solicită eliberarea apostilei, în original;

3.           copie certificatul/certificatele de naştere sau certificatul de căsătorie după caz;

Solicitanţii pot depune documentele şi prin corespondenţă.

             Nu se percep taxe sau comisioane.

 

Documente atașate:

Anexa – Cerere Apostila Haga